Privacy Verklaring

1. Huisartsenpraktijk Dokter Reinilde Roels

Huisartsenpraktijk Dokter Reinilde Roels staat voor huisartsenzorg van hoge kwaliteit en dit met een persoonlijke aanpak.

Huisartsenpraktijk Dokter Reinilde Roels is georganiseerd als een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij heeft haar maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek, Beukenlaan 45 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0461.330.614.

Meer informatie kan u terugvinden op de website.

In deze privacyverklaring zal u meer informatie worden verstrekt omtrent de verwerking van persoonsgegevens en in welke mate Huisartsenpraktijk Dokter Reinilde Roels tracht te voldoen aan de Europese en Belgische regelgeving hieromtrent.

2. We vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk

Als huisartsenpraktijk dienen wij op regelmatige basis persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u op spreekuur komt of medische onderzoeken bij ons ondergaat. Daarbij speelt de bescherming van uw persoonsgegevens uiteraard een zeer grote rol, waarbij wij de nodige aandacht en zorg besteden aan de rechtmatige verwerking ervan.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving, die voornamelijk geregeld wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of de Engelse afkorting GDPR). Uiteraard zijn wij ook gebonden aan ons deontologisch beroepsgeheim, zodat uw gegevens door ons als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Om deze reden willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw privacy-rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Ons privacy-beleid wordt geregeld door deze privacyverklaring, evenals door specifieke afspraken over privacy die wij met u of derden maken in een overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid hebben deze specifieke afspraken voorrang op deze privacyverklaring.

De definities die wij hanteren worden geacht deze te zijn die opgenomen zijn in de AVG.

3. Wat betekent ‘verwerking van persoonsgegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens. 2

Wij, Huisartsenpraktijk Dokter Reinilde Roels, zijn verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens kan eveneens worden gedaan door verwerkers, zoals bijvoorbeeld de laboratoria, ziekenhuizen of anderen die noodzakelijk zijn in het vervullen van onze taken als arts.

Deze verplichtingen worden geregeld door de privacywetgeving in de ruime zin (de AVG en uitvoerende wetten in materiële zin), evenals, in voorkomend geval, door de overeenkomst die wij met u sluiten. In ieder geval dient u dezelfde rechten en garanties, zoals opgenomen in onze privacyverklaring, te respecteren.

4. Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

4.1. De persoonsgegevens die u met ons deelt

We verwerken de persoonsgegevens die u ons zelf geeft. Dit kan telefonisch (bv. wanneer u ons belt om een afspraak te maken), schriftelijk (bv. wanneer u ons een brief of e-mail stuurt of ons via de website contacteert), elektronisch (bv. bij het uitlezen van uw e-ID) of mondeling (bv. tijdens een huisbezoek of spreekuur).

4.2. De persoonsgegevens die wij verzamelen

Om onze opdracht als arts te kunnen vervullen dienen bepaalde opzoekingen te verrichten in diverse databanken die ofwel publiek door iedereen te consulteren zijn (vb. Belgisch Staatsblad, KBO), dan wel beperkt toegankelijk zijn (vb. eHealthplatformen) dan wel privédatabanken (vb. Graydon of andere bedrijfsgegevensdatabanken).

Om onze opdracht als arts te kunnen vervullen verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens die nodig zijn om onze taak als arts op zorgvuldige wijze te kunnen vervullen. Daarnaast kunnen wij ook via uw gebruik van onze (online) diensten gegevens verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar titel 11van deze privacyverklaring

4.3. De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden

Daarnaast vragen wij gegevens op bij derden of via tussenpersonen, zoals bijvoorbeeld personen die (on)rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling, zorgverzekeraars, mutualiteiten, OCMW’s, enz.

4.4. Categorieën persoonsgegevens

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:

 • Identificatie- en contactgegevens: Dit zijn de gegevens die ons toelaten om u als patiënt, sollicitant, medewerker, contactpersoon bij leverancier, zorgverzekeraar, mutualiteit, enz. te identificeren en te contacteren (bv. uw naam, functie, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, verblijfsstatus, adres, e-mailadres en telefoonnummer).
 • Financiële gegevens: Dit zijn gegevens die ons toelaten om onze diensten correct te kunnen aanrekenen, zoals bijvoorbeeld bij welk ziekenfonds u bent aangesloten of bij wie u een ziekteverzekering hebt afgesloten.
 • Noodzakelijke gegevens: In het kader van onze opdrachten kunnen wij persoonsgegevens verwerken, waaronder bepaalde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, opdat wij onze taak al arts op zorgvuldige en verantwoorde wijze kunnen vervullen. Deze bijzondere categorieën van persoonsgegevens omvatten o.m. (niet-limitatief):
 • Genetische gegevens: persoonsgegevens die verband houden met de overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die natuurlijke persoon en die met name voortkomen uit een analyse van een biologisch monster van die natuurlijke persoon. – Biometrische gegevens: fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd.
 • Gegevens m.b.t. gezondheid: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven.

Deze gegevens kunnen, als dit nodig is voor het uitvoeren van onze opdracht, gevoelige gegevens omvatten, zoals persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, of de bovenvermelde genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid of persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

De verwerking van deze bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn rechtmatig in die zin dat zij verwerkt worden met het oog op het behartigen, vrijwaren en beschermen van de vitale belangen van de betrokkene(n) of andere natuurlijke personen.

 • Persoonsgegevens van niet-patiënten: In het kader van onze opdracht verkrijgen wij ook persoonsgegevens van derden die geen patiënt zijn, bijvoorbeeld familieleden, zorgverzekeraars of andere derden die rechtstreeks betrokken zijn. Daarnaast kunnen wij via diverse kanalen (bv. telefonisch) gegevens verzamelen over personen die (nog) geen patiënt van of medewerker zijn in onze huisartsenpraktijk.

5. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens en op welke basis doen wij dat?

5.1. Algemeen

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van de ons verleende opdrachten;
 • om te voldoen aan de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en de Code van geneeskundige plichtenleer);
 • om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.
 • voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken vangezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten.
 • voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van wettelijke verplichtingen en de volksgezondheid.

5.2. Onze verwerkingsactiviteiten

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Wanneer u ons contacteert of wij u contacteren: Indien u contact met ons opneemt (bv. om een afspraak of consultatie te beleggen), hebben wij uw identiteits- en contactgegevens nodig. Alle informatie die wij over u ontvangen, gebruiken we alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wil. Indien u actief bent bij een dienstenverstrekker of leverancier van goederen (vb. verkoopdienst) op wie wij mogelijks een beroep wensen te doen, dan noteren wij ook uw identiteits- en contactgegevens.
 • In het kader van onze zorgverlening: Bij de voorbereiding, uitvoering en beëindiging van onze opdrachten dienen wij over de gegevens te beschikken van onze patiënten en andere betrokken derden. Wij dienen deze personen te kunnen identificeren en de gegevens te verwerken die noodzakelijk of dienstig kunnen zijn in het kader van onze zorgverlening.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op de zorgvuldige uitvoering van onze zorgverlening als arts. Uit de handelingen die wij daartoe stellen kunnen persoonsgegevens worden bekomen, die in het kader van onze zorgverlening onontbeerlijk zijn.

Daarnaast dienen wij uw gegevens ook te verwerken indien u als arts-specialist, expert, bemiddelaar, (technisch) adviseur (vb. technisch expert, accountant), enz. in een dossier betrokken bent.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor administratie en geschillenbeheer.

Wij kunnen ook uw beoordelingsgegevens verwerken om onze dienstverlening in de toekomst te verbeteren en optimaliseren.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwsbrieven of nieuwe producten of diensten aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn, evenals om u wenskaarten te sturen of u uit te nodigen voor een van onze seminars of events.

 • Indien u voor ons als stagiair, medewerker of arts werkt
 • Indien u voor onze praktijk werkzaam bent, dan dienen wij in het kader van deze relatie heel wat persoonsgegevens van u te verwerken, zoals uw identiteits- en contactgegevens, gegevens vermeld op uw C .V., enz., dit met het oog op een correct verloop van de samenwerking.

6. Hoe bewaren en beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Elektronische bestanden worden bewaard op beveiligde en afgesloten (back-up)servers, zowel intern als extern. Papieren bestanden worden eveneens beveiligd en afgesloten bewaard in onze praktijk en/of archieven.

Als uw gegevens gedeeld moeten worden, gebeurt dit in de mate van het mogelijke via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling. Evenwel kunnen wij omwille van pragmatische redenen en rekening houdende met de gangbare en beschikbare communicatietechnieken ook gegevens delen per post of via gewone e-mail.

De wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken wordt bijgehouden in een dataverwerkingsregister.

Onze infrastructuur en informatiesystemen zijn uitgerust met technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze artsen en andere aan ons huisartsenpraktijk verbonden medewerkers. Onze hard- en software wordt voortdurend up-to-date gehouden. Hiervoor doen wij beroep op gespecialiseerde derden.

Uw persoonsgegevens zijn beperkt toegankelijk tot de medewerkers van onze praktijk. Er wordt hen enkel toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Verder zijn uw gegevens toegankelijk voor de beheerders van onze softwaresystemen, dit, louter om werkzaamheden te kunnen uitvoeren aan deze systemen (bv. updates), en onze financiële administratie voor de boekhouding. Uiteraard hebben wij met hen contractuele afspraken gemaakt zodat ook zij gebonden zijn door onze privacyverklaring en uw rechten gegarandeerd worden.

Bij een onverhoopt gegevenslek met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd. Wij raden u aan om zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens, zoals het beveiligen van uw eigen mailbox, firewalls op uw computer, e.d.m.

7. Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en we geven ze niet door aan derden, tenzij in volgende gevallen waarbij wij, voor onze patiënten, steeds ons deontologisch beroepsgeheim zullen respecteren:

 • Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in onze privacyverklaring;
 • Indien dit nodig is voor onze dienstverlening. In het kader van onze opdracht dienen wij uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen door te geven aan derden.
 • Om onze boekhoudkundige, fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen te vervullen.
 • Indien er een wettelijke en/of deontologische verplichting is.
 • Indien er een gerechtvaardigd belang is voor onze praktijk of een betrokken derde. We zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en u zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke uitzonderingen).
 • Voor de bescherming van de vitale belangen van de patiënt of een andere derde.
 • Indien u ons daar toelating voor geeft. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen.

Overeenkomstig de deontologische voorschriften wordt het medisch dossier door de behandelende arts bewaard voor een termijn van 30 jaren.

Boekhoudkundige gegevens en bepaalde BTW-documenten worden bewaard voor een periode van 7 jaren.

Ontvangstgetuigschriften en getuigschriften voor verstrekte hulp worden bijgehouden voor een periode van 7 jaren.

Bepaalde bewijsstukken, waarin duidelijk het te betalen bedrag, de tegemoetkoming van het ziekenfonds, enz., kunnen worden uitgereikt aan de patiënt en dienen beschikbaar te zijn en bewaard te worden voor een periode van 7 jaren.

In geval van vereffening van de huisartsenpraktijk moeten de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende minstens vijf jaren worden bewaard, te rekenen vanaf de publicatie van het besluit van de vereffening.

Het personeelsregister, de individuele rekeningen en de eventuele bijlagen van medewerkers (die al dan niet in ondergeschikt verband werken voor de huisartsenpraktijk) worden gedurende een termijn van vijf jaren bewaard worden.

Gegevens van aan onze praktijk verbonden artsen en medewerkers, evenals leveranciers en andere contractpartijen, worden bewaard gedurende de periode van samenwerking en een periode van 10 jaar na beëindiging van deze samenwerking, dit, in het licht van de verbintenisrechtelijke aansprakelijkheid.

Gegevens van sollicitanten worden bijgehouden gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf ontvangst van de sollicitatie, dit, om onze aanwervingspolitiek te optimaliseren en de sollicitant toekomstige vacatures te kunnen aanbieden.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

9.1. Recht van inzage

U hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken, om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van uw privacy-rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

U hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die u vraagt.

Het recht van inzage dient steeds in samenhang gelezen te worden met de wettelijke bepalingen inzake de rechten van de patiënt, zoals deze worden bepaald door de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

9.2. Recht op verbetering van persoonsgegevens

U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis, nieuwe contactgegevens, een wijziging van uiteindelijk begunstigde,…

Indien u een patiënt bent in onze praktijk, hebt u een verplichting om deze wijziging aan ons zo snel als mogelijk mee te delen. Hiervoor verwijzen wij graag naar onze identificatieverklaring evenals onze algemene voorwaarden.

9.3. Recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins door ons verwerkt;
 • u trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar wij ons op kunnen beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking;
 • uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.

Houdt u er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de bewaring en verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. antiwitwaswetgeving) of om onze opdracht te kunnen uitvoeren of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

9.4. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;
 • wij hebben uw gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van u gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoekt u om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;

9.5. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (‘data portability’)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en over te laten dragen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan u dus niet van dit recht genieten (bv. wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

U kunt ons verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;

U kunt ons verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (vb. opvolgende advocaat) .

9.6. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens

U hebt het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in kader van het algemeen belang. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Wat betreft uw recht van bezwaar in het kader van zogenaamde ‘direct marketing’, zie onder titel 10.

10. Hoe kun u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen neemt u contact op met uw arts bij Huisartsenpraktijk Dokter Reinilde Roels of neemt u contact met ons op per telefoon (03/664.64.24) of per Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per brief (Huisartsenpraktijk Dokter Reinilde Roels, Beukenlaan 45 te 2940 Hoevenen).

Uw verzoek zal vervolgens zo spoedig mogelijk behandeld worden. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee 9maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij u hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Wanneer door de patiënt inzage in of een kopie van zijn patiëntendossier wordt gevraagd, zal hier conform de Wet Patiëntenrechten gevolg aan worden gegeven binnen een termijn van 15 dagen.

Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij uw identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij u eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart).

U kunt uw privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) u een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

U hebt altijd het recht om u, zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. U neemt contact op met ons (zie de eerste alinea).

11. Website

Via onze website kunnen wij bepaalde gegevens verzamelen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens wanneer u via de website contact met ons opneemt (zie boven).

Wij houden geanonimiseerde statistieken bij van de bezoekers en hun reacties op onze website.

12. Hoe kunt u ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met uw arts bij Huisartsenpraktijk Dokter Reinilde Roels of neemt u contact met ons op per telefoon (03/664.64.24) of per e-mail op (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.) of per brief (Huisartsenpraktijk Dokter Reinilde Roels, Beukenlaan 45 te 2940 Hoevenen).

13. Wat bij een conflict over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Ingeval van een conflict streven wij ernaar om eerst met u te spreken om te kijken hoe dit conflict kan worden opgelost.

Voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door onze huisartsenpraktijk, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. / www.privacycommission.be.

14. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen in functie van veranderende regelgeving en/of de interpretatie van deze regelgeving of door wijzigingen van de wijze waarop wij onze diensten (en producten) aanbieden. 10

Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (https://www.dokterroels.be/). Uiteraard informeren wij u voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij, wanneer de wet dit vereist, uw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.